Snímek je rozpracovaný
Úprava prezentace:
Uložit a zavřít
Počet snímků:
Popis:
Registrace
Přihlášení
Zapomenuté heslo

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

pro využívání portálu

EduRibbon

www.eduribbon.cz

 

provozovatele

DOSLI
Bc. Petr Slípek
místo podnikání: Opava, Pekařská 2806/73, PSČ 746 01
IČ: 730 33 341, DIČ: CZ7609024951
(dále jen „provozovatel“)

Článek 1 
PREAMBULE

Předmětem těchto Všeobecných smluvních podmínek je podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v závazkově – právní vztahy s provozovatelem portálu EduRibbon, a to v režimu § 269 odst. 1) obchodního zákoníku. Těmito všeobecnými smluvními podmínkami jsou upraveny práva a povinnosti stran v souvislosti s využíváním portálu EduRibbon, jenž je provozován na doméně www.eduribbon.cz

 

Článek 2 
Specifikace portálu EduRibbon a jeho fungování

2.1  Záměrem systému EduRibbon je usnadnění pedagogické činnosti účastníkům systému. Myšlenkou je vytvoření portálu, který umožní vytvářet a sdílet vytvořené snímky a prezentace jednotlivými uživateli, jež jsou po jejich dokončení a uložení v uživatelském účtu veřejně dostupné, není-li stanoveno jinak, ostatním uživatelům EduRibbon.

2.1 Systém EduRibbon se člení na základní dva typy účtů:

2.1.1 Základní účet – přístup do portálu v režimu základního účtu je poskytován bezplatně a je umožněn každému registrovanému uživateli, přičemž kdykoli je možné základní účet rozšířit o prémiové funkce účtu dle článku 2.1.2 těchto podmínek. Základní účet poskytuje tyto funkce:

 • Využití hotových snímků a prezentací,
 • Sdílení hotových snímků a prezentací,
 • Přípravu snímků,
 • Sestavení prezentací (omezeně: max. 2 prezentace, v každé prezentaci max. 3 snímky),
 • Evidence tříd a žáků
 • Zasílání úkolů žákům vybrané třídy (omezeně: max. na 5 adres)
 • Přijímání řešení úloh od žáků (omezeně: max. 3 přijatá řešení u každého úkolu)

 

2.1.2 PREMIUM účet – přístup do portálu v režimu prémiového účtu je časově omezen, a to po dobu trvání předplacení těchto služeb až do spotřebování předplatného dle těchto podmínek. Předplatné PREMIUM účtu je možné realizovat na 3 měsíce nebo 12 měsíců anebo 24 měsíců. PREMIUM účet poskytuje tyto funkce:

 • Využití hotových snímků a prezentací,
 • Sdílení hotových snímků a prezentací,
 • Přípravu snímků,
 • Sestavení prezentací (neomezeně),
 • Evidence tříd a žáků
 • Zasílání úkolů žákům vybrané třídy (neomezeně)
 • Přijímání řešení úloh od žáků (neomezeně)

2.2 Provozovatel se zavazuje provozovat portál EduRibbon 24 hodin denně, 365 dnů v roce a umožnit uživatelům v kteroukoli denní či noční dobu přístup do systému. Provozovatel EduRibbon si vyhrazuje právo pozastavení služeb za účelem servisu portálu, a to po dobu max.: 240 minut měsíčně. Provozovatel neodpovídá za zásah vyšší moci, pro který nebude portál dočasně v provozu.

2.3 Provozovatel je oprávněn a povinen provádět pravidelná zálohování, která budou probíhat jednou denně. Provozovatel nepřejímá odpovědnost za ztrátu dat, která byla do systému vložena během posledních 24 hodin od okamžiku jejich vložení. Uživatel bere na vědomí, že zálohy slouží potřebám provozovatele portálu EduRibbon. Jednotliví uživatelé proto nemohou po provozovateli požadovat obnovu jednotlivých snímků, které vlastním pochybením odstranili ze svého uživatelského účtu či je nevhodně změnili.

 

Článek 3 
Platební podmínky

3.1 Základní účet EduRibbon je poskytován bezplatně registrovaným uživatelům. Uživatelé jsou povinováni zadat při registraci do systému své pravdivé, nezkreslené a úplné osobní údaje, které jsou vyžadovány registračním formulářem. V případě porušení této povinnosti je provozovatel oprávněn registraci uživatele a jeho základní účet EduRibbon zrušit.

3.2 PREMIUM účet je poskytován registrovaným uživatelům za úplatu ve výši upravené aktuálním ceníkem zveřejněným na adrese: http://www.eduribbon.cz/PREMIUM_account.php, přičemž úplatu je možné hradit formou předplatného na 3 měsíce nebo 12 měsíců anebo 24 měsíců. Variantu předplatného si uživatel zvolí v systému při registraci PREMIUM účtu a po zaplacení předplatného jsou mu zpřístupněny veškeré funkce PREMIUM účtu. Úhradou platby se uzavírá mezi provozovatelem a zákazníkem smlouva na dobu určitou, jejímž předmětem je oprávnění využívat PREMIUM účet portálu EduRibbon, a to po předplacenou dobu.

3.3 Platby za využívání PREMIUM účtu jsou realizovány:

3.3.1 platební kartou přes platební bránu

3.3.2 bankovním převodem přes platební bránu banky uživatele,

3.3.3 na základě faktury v případě sjednání individuálních podmínek.

Systém elektronických plateb je zajišťován systémem GoPay, provozovatele GOPAY s.r.o., sídlem České Budějovice, Planá 67,
IČ: 260 46 768.

3.4 Platba se považuje za realizovanou okamžikem připsání uhrazené částky ve prospěch účtu poskytovatele. V tomto okamžiku dojde ke zpřístupnění veškerých funkcí PREMIUM účtu uživateli.

3.5 Uživatel bude informován alespoň 10 dní před skončením předplacených služeb PREMIUM účtu o expiraci lhůty, na kterou má služby předplaceny, a to prostřednictvím emailové zprávy. Nedojde-li k prodloužení předplacených služeb, bude účet automaticky převeden do režimu základního účtu.

3.6 V případě, kdy uživatel užije slevového kuponu na předplacení služeb nebo zakoupí-li předplatné či jiná práva u provozovatele přes smluvního partnera provozovatele, bude uživatel kontaktován přímo smluvním partnerem provozovatele. 

3.7 Garance vrácení peněz: Uživatel je oprávněn ve lhůtě 14-ti dnů ode dne zpřístupnění funkcí placeného PREMIUM účtu požadovat vrácení uhrazené částky. Okamžikem doručení požadavku je provozovatel oprávněn převést účet uživatele do režimu základního účtu.

 

Článek 4 
Poskytnutí licence a obsah dat

4.1 Uživatel bere na vědomí, že systém EduRibbon funguje na základě sdílení výsledků duševní činnosti mezi uživateli. Okamžikem vytvoření či vložení autorského díla (např. prezentace výuky), dojde k automatickému uveřejnění díla všem ostatním uživatelům, není-li stanoveno jinak.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že výsledky duševní činnosti jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon a porušování autorských práv je sankcionováno rovněž trestněprávními předpisy. Uživatel je proto povinen do systému vkládat pouze a jen výsledky své duševní činnosti, ke kterým má plná autorská práva a které nejsou zatíženy právy třetích osob. Uživatel není oprávněn do systému vkládat ani prezentace, které jsou jejich dílem, pokud součástí prezentace jsou autorská díla třetích nezúčastněných osob, k nimž nemá uživatel licenci (např. fotografie třetích osob). Uživatel bere na vědomí, že svůj účet (ať už základní či PREMIUM) si obsluhuje zásadně sám a za zveřejněný obsah na svém účtu nese plnou odpovědnost. V případě narušení práv třetích osob ponese přímou odpovědnost za porušení autorských práv třetích osob přímo uživatel, který se práv třetích osob dotkl.

4.3 Uživatel tímto poskytuje provozovateli bezúplatnou licenci na zveřejňování veškerých děl zpracovaných uživatelem, která byla vložena do systému EduRibbon. Licence se poskytuje za účelem zveřejňování v elektronické datové síti prostřednictvím portálu EduRibbon, a to po dobu, po kterou budou autorská díla zveřejněná uživatelem skrze jeho účet v portálu EduRibbon. Uživatel je oprávněn dílo kdykoli ze systému odstranit či učinit jej neveřejným.

4.4 Uživatel poskytuje bezúplatnou licenci ke svým - prostřednictvím účtu portálu EduRibbon zveřejněným - autorským dílům rovněž třetím osobám, jež jsou uživateli portálu EduRibbon.

4.5 Uživatel bere na vědomí, že je plně odpovědný za zveřejněný obsah dokumentů včetně své správně – právní a případně trestně – právní odpovědnosti. Uživatel se tak zavazuje zveřejňovat pouze obsah, kterým nedojde k porušení právních předpisů České republiky ani morálních zásad, na kterých je budována tuzemská společnost. Dojde-li ke zveřejnění nevhodného obsahu, vyhrazuje si provozovatel právo takový obsah z účtu odstranit. Dojde-li k opakování protiprávního uveřejnění závadného obsahu totožným uživatelem v době 6ti kalendářních měsíců od posledního porušení povinnosti dle tohoto článku a odstavce těchto podmínek, je provozovatel oprávněn zcela a nenávratně zrušit účet uživatele a neumožnit uživateli další registraci (založení nového účtu). Tím končí i právo na využívání již předplaceného PREMIUM účtu EduRibbon, přičemž uživatel nemá nárok na vrácení již poskytnutého plnění (předplatného).

4.6 Vznikne-li provozovateli jakákoli povinnost vůči třetím osobám či státním orgánům v důsledku porušení povinností stanovených tímto článkem těchto podmínek uživatelem, je provozovatel oprávněn přenést majetkovou odpovědnost na uživatele a domáhat se vůči uživateli náhrady škody v plné výši. Náhradou škody je pak plnění, které provozovatel byl povinován na základě pravomocného rozsudku obecného soudu včetně příslušenství a náhrady nákladů řízení uhradit třetí osobě či finanční sankce udělená provozovateli státními orgány.

 

Článek 5 
Ochrana osobních údajů

5.1 Uživatel registrací v portálu EduRibbone poskytuje provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů provozovatelem, a to ve smyslu ust. § 11 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas se uděluje pro administrativní účely administrace a obsluhy účtu uživatele. Osobní údaje nebudou zveřejněny ani jinak šířeny třetím osobám. Osobní údaje jsou zpracovávány přímo provozovatelem v jeho sídle, a to v elektronické podobě a v rozsahu dat uvedených uživatelem při registraci do systému. Uživatel je oprávněn své osobní údaje kdykoli upravit, změnit či odstranit. Odstranění osobních údajů je možné odstraněním účtu vedeného u EduRibbon. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou přístupu do portálu EduRibbon.

5.2 Uživatel poskytuje tímto výslovný souhlas se zasíláním reklamních a marketingových sdělení provozovatele na emailovou adresu uživatele, a to ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Odesílání reklamních a marketingových sdělení je uživatel oprávněn kdykoli odmítnout.

5.3 Ke všem zveřejněným snímkům je umožněn přístup i třetím, neregistrovaným osobám. Smluvní partneři provozovatele nemají k dispozici osobní údaje uživatelů, ale pouze jejich nick name (uživatelské jméno) či jiný údaj, podle kterého nemohou uživatele identifikovat. Pokud smluvní partner získá osobní údaje uživatele, stane se tak výhradně na základě sdělení těchto údajů uživatelem smluvnímu partnerovi. 

 

V Opavě dne 17.9.2013

Zveřejněno na www.eduribbon.cz dne 17.9.2013

DOSLI
Bc. Petr Slípek
provozovatel